Hutt der schonn är nei SLAM! kritt? An dëser 2. Editioun, läit de Fokus bei Studentenjobs, a genau wéi bei der éischter, hoffe mer dat der och Interessi un e puer vun den aneren Texter fannt. Dës Zeitung ass nämlech vu Jonke mat eis zesumme realiséiert, fir ierch Jonker! Dir fannt d’Zeitung an all Lycée zu Lëtzebuerg an op der Uni.lu. Dir kennt se och gratis bestellen op dësem Site. Falls du eng Carte Jeunes hues, kriss de se automatesch an den nächsten Deeg gratis heem geschéckt! A falls dat nach net duergeet, du kriss se lo och an all Quick! A genau wéi fir di éischt, gëllt nach ëmmer den Opruff, dat wann s du interesséiert wiers matzemaachen, dass de net zécke solls! Einfach ee klenge Mail op ech.si@slam.lu maachen. Dir fannt lues a lues all d’Artikelen iwwregens och op slam.lu rëm, an op Facebook an Twitter, an dir kennt och de PDF online kucken.

Pin It on Pinterest

Share This