Carnet de liaison

Carnet de Liaison 2015/2016

FIRWAT?

Wat ass dee «Carnet de liaison»?

 • Eng Méiglechkeet, dech ze organiséieren.
 • Eng Méiglechkeet fir deng Elteren, mat der Schoul a Kontakt ze kommen.
 • Eng Méiglechkeet fir deng Professeren an deng Elteren, verschidden Texter mat dir zesummen ze liesen an ze beschwätzen.
 • Eng Méiglechkeet, dech ze informéieren iwwert Wichteges, wat dir an dengem Schoulalldag kann eng Ënnerstëtzung sinn.

De CIJ an de Schoulministär si frou, dir dëst flott Bichelchen ze schenken. D’Informatiounen déi dra stinn, sammelt a kontrolléiert den CIJ ier s du se kriss.

Wann s de flott Propositiounen hues, fir de Carnet nach besser ze maachen, dann deel dës dengem Régent, dem SPOS oder dem CIJ mat. Den CIJ iwwerleet regelméisseg, de Carnet alle Proposen entspriechend unzepassen, souwäit et käschtepunktméisseg méiglech ass.

Mir wënschen dir ee gudde Schoulparcours, Schoulufank, vill flott Erfahrungen an denger Schoul, … an hoffen, datt dëse Carnet dir eppes bréngt.

D’Equippen aus dem CIJ an dem Schoulministär

E puer Rotschléi, fir besser duerch d’Schoul ze kommen

 • Betruecht d’Schoul als eng Chance, dech ze bilden an deng Intressen an Talenter kennenzeléieren, fir zefridden duerch d’Liewen ze goen.
 • Maach eppes aus all Schouldag. Sëtz net do wéi e gelangweilten Zuschauer, mais schaff mat am Cours, lauschter no, streck aus a stell Froen. Alles, wat s du an der Schoul matkriss, brauchs du doheem net nei ze léieren.
 • Fir sou gutt wéi méiglech an der Schoul eens ze ginn, ass et wichteg, dass du eppes wëlls bäiléieren; dass du bereet bass, dech unzestrengen an der genuch Zäit fir d’Léieren ze huelen. Sëff dir bewosst, dass du de Manager vun dengem Léiere bass an zu engem groussen Deel fir däin Erfolleg responsabel bass.
 • Suerg fir Uerdnung: doheem an dengem Zëmmer, op dengem Pult, an denger Mapp, denger Schachtel, dengen Hefter a Classeuren. Duerch deng Uerdnung behäls du den Iwwerbléck an du spuers Zäit.
 • Plang deng Zäit fir ze léieren mat Hëllef vun dengem Carnet, dem Prüfungskalenner an dem Wocheplang. Schreif ëmmer alles op, wat s du ze schaffen hues. Deel dir deng Aarbecht a Portiounen an a fänk e puer Deeg virun enger Prüfung u mat Léieren. Dëst hëlleft dir, sou mann wéi méiglech an de Stress an ënner Drock ze geroden.
 • Léier net alles blann auswenneg, mais schaff mat Verstand, fir dir en Iwwerbléck ze verschafen an erauszefannen, ob s du alles verstan hues. Wann s du Problemer hues, dann zéck net, bei dengem Prof nozefroen. Nëmmen, wann s du d’Matière verstees, kanns du se och gutt verhalen.
 • Léier op verschidde Manéieren: benotz deng Aen, deng Oueren, deng Stëmm an deng Hand. Eppes einfach nëmmen duerchliesen, geet net duer, mais so der d’Saachen haart op, trainéier deng Exercicer, schreif dir e Résumé, entwërf e Schema, maach e Léierplakat asw.
 • Schaff wa méiglech an dengem Zëmmer respektiv an engem Raum, wou s du dech wuelspiers, wou s du deng Rou hues, wou keen an näischt dech oflenkt. Schalt all Stéierquelle wéi Radio, Telé, Computer
  an Handy aus. Sou bleifs du konzentréiert a kënns besser virun. Maach zwëschenduerch ëmmer mol eng kleng Paus, fir frësch Energie ze tanken.
 • Huel d’Prüfungen eescht, bereet dech gewëssenhaft drop vir, maach däi Bescht. Geet och mol eng Kéier en Test schif, da looss de Kapp net hänken. Analyséier deng Feeler a sich no den Uersaachen, fir dass se keng zweete Kéier méi geschéien. Léier aus dengem Mëssgeschéck.
 • Pass op dech an deng Gesondheet op, well nëmmen, wann s du dech allgemeng wuelfills, hues du déi néideg Kraaft an Ausdauer, déis du fir d’Schoul brauchs. Suerg dofir fir eng gesond Ernährung, e gudde Schlof, genuch Bewegung an awer och fir déi néideg Zäit fir Frënn a Famill.