Matmaachen

Matmaachen

Du denks dass een d‘Welt kann änneren oder op mannst hei zu Lëtzebuerg eppes verbessere kann? Du fënns, datt net genuch fir di Jonk gemaach gëtt? Ma amplaz ze waarden, dass een aneren eppes mécht, kanns du selwer scho vill bewierken.

Dëst ka ganz einfach sinn, andeem s du dech fir deng Klass asetz an zum Beispill kandidéiers fir Klassespriecher ze ginn. Wann s du nach méi wëlls maache, kanns du der och iwwerleeë, fir de Schülercomité aus denger Schoul ze kandidéieren. Méi Informatiounen heizou kriss de an dengem SPAS, am Schoulsekretariat oder beim nationale Schülercomité (www.cnel.lu), an deem zwee Memberen aus all Schülercomité sinn.

Natierlech kanns de dech awer och ausserhalb vun der Schoul asetzen, fir ee gudden Zweck, zum Beispill, fir d ‘Ëmwelt oder fir méi schwaach Membere vun eiser Gesellschaft. D‘Agence du bénévolat (www.benevolat.lu) kann der soen, wat et do alles gëtt an dech berode wat bäi deng Interessen a Méiglechkeete passt.

Du kanns dech engagéiere bei de Jugendsektioune vun de politesche Parteien, an der Jugendkommissioun oder am Jugendgemengerot an denger Gemeng oder och nach bei anere Jugendorganisatiounen. Déi meescht vun dësen Organisatioune sinn ënnert der Conférence générale de la jeunesse (www.cgjl.lu) regroupéiert.

Et gëtt och nach d‘Jugendparlament (www.jugendparlament.lu), wat all Joer am Hierscht zesummekënnt. Do kanns du deng Meenung zu gesellschaftlechen Theme soen, mat anere Jonken driwwer diskutéieren a Léisungen oder Verbesserunge virschloen. Déi Virschléi, déi am meeschte Stëmme kréien, ginn un d‘Chamber an den zoustännege Ministère weidergeleet, sou dass se kënnen e reellen Afloss op d‘Politik an d‘Gesellschaft hunn. Ganz niewebäi léiers du, wéi e Parlament funktionéiert a stäerks deng Fäegkeete wéi fräi schwätzen, am Grupp schaffen oder argumentéieren.

Zenter 2014 gëtt et de Jugenddësch, wou d’CNEL, d’CGJL an d’Jugendparlament, zesumme mat der Entente vun de Jugendhaiser (www.egmj.lu) vun der Regierung zu hirer Meenung gefrot ginn zu Themen, déi d‘Jugend betreffen.

All Asaz fir déi aner ass och en Asaz fir dech: du mëss eppes Sënnvolles, léiers bäi a sammels Erfahrungen!

Weider Links:

Pin It on Pinterest

Share This