Dësen Text ass Bestanddeel vun der Sammlung un Texten déi den CIJ iwwert d’Joer preparéiert an à jour setzt fir dëse Site mee och fir de Guide vum CIJ.